MENU
 1. Tugas-tugas berhubung dengan pentadbiran, urusetia dan kewangan
 2. Pembersihan bandar dan rekreasi
 3. Mengatur, mengawal dan merancang kemajuan dan bangunan dalam kawasan Majlis
 4. Menambah jalan, tempat awam, taman perumahan dan memberi nombor rumah
 5. Mengadakan lampu jalan dan membuat kerja penyelenggaraan lampu isyarat
 6. Membuat kawalan dan peraturan bagi kerja-kerja bangunan dan tempat awam
 7. Mengatur dan mengawal lalulintas dalam kawasan Majlis
 8. Membina dan menyelenggara tempat awam dan kemudahan awam seperti pasar, perhentian bas, teksi, gerai dan sebagainya
 9. Menjaga kesihatan awam dan kawalan penyakit
 10. Memproses dan mengeluarkan lesen perniagaan, pengiklanan dan pasar awam
 11. Menganalisa, menilai dan menyediakan senarai nilaian hartanah dan kadaran harta dalam kawasan Majlis
 12. Mengawalselia ke atas penswastaan sistem pengurusan sisa pepejal
 13. Mempastikan pulangan hasil bagi bangunan Majlis yang disewakan dengan menetapkan kadar sewa bangunan tersebut