MENU

MS ISO 9001:2008

Pengenalan Kepada Manual Kualiti

Manual Kualiti ini menerangkan bagaimana sistem pengurusan kualiti beroperasi dan menyediakan panduan kepada sistem pengurusan kualiti Majlis Daerah Simpang Renggam  (MDSR). Manual kualiti ini disediakan untuk memenuhi matlamat serta memenuhi matlamat serta objektif Sistem Pengurusan Kualiti MDSR.

Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ini mangandungi dokumen yang disahkan, termasuk polisi, prosedur, dasar kualiti, objektif kualiti, penerangan ringkas dan rekod. Dokumen ini member panduan kepada pekerja ketika melaksanakan pengeluaran dan penghantaran produk atau perkhidmatan kepada pelanggan MDSR serta penambahbaikan berterusan ke atas produk atau perkhidmatan.

SPK ini dibuat bagi menepati keperluan standard antarabangsa ISO 9001:2008, Quality Management System – Requirements dan juga tertakluk kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang digunapakai.

Tujuan

Tujuan Manual Kualiti ini disediakan adalah untuk:

a)    Menerangkan maklumat asas mengenai organisasi MDSR;
b)    Menerangkan SPK dalam pengurusan Kawalan Pembangunan, Pengurusan Kawalan Pelesenan, Pengurusan Cukai Taksiran dan Pengurusan Penyediaan dan Penyelenggaraan Kemudahan dan Infrastruktur Awam selaras dengan kehendak serta keperluan MS ISO 9001:2008;
c)    Menggariskan dasar dan prinsip asa bagi setiap aktiviti dalam pemberian pengurusan proses Kawalan Pembangunan, Pengurusan Lesen Perniagaan, Pengurusan Cukai Taksiran dan Pengurusan Penyediaan dan Penyelenggaraan Kemudahan dan Infrastruktur Awam.

Dasar Organisasi

Komitmen Majlis adalah memberikan perkhidmatan yang cepat, tepat, berkesan dan mesra serta berinisiatif untuk menambah baik kualiti perkhidmatan bagi kepuasan hati pelanggan berasakan tadbir urus yang baik.